POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

Výbor petiční, pro lidská práva a národností PS ČR
Sněmovní č. 4
118 26  P r a h a  1

V Ruzyni, dne 21. ledna 1996

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

obracím se na Vás opět s dalšími materiály, ukazujícími  na úplné selhání státního orgánu, který byl zřízen na základě přijatého zákona právě v Poslanecké sněmovně ČR k ochraně základních lidských práv a svobod a hlavně k dozoru nad jejich dodržováním při činnosti represivních orgánů ČR. V příloze tohoto dopisu Vám zasílám opis návrhu na zahájení kárného řízení proti státním zástupkyním Městského státního zastupitelství v Praze, které byly tímto úřadem určeny k provádění dozoru nad vyšetřováním mé kauzy. Jak jste měli možnost poznat z nedávno zaslaných materiálů, probíhalo toto vyšetřování a celá jeho  publicita za mimořádných podmínek a kampaně bez jakéhokoliv právního podkladu či podpory. Zřízená státní zastupitelství ČR všech stupňů mají přímo ze zákona povinnost bezvýhradně sledovat dodržování platných zákonů právě na úseku represivní činnosti státního orgánu, kterým je policie ČR. Domnívám se právem, že na tomto úseku, kde dochází převážně k vážnému zásahu do osobních práv a svobod člověka, by tento dozor měl fungovat přímo bezchybně. Tuto povinnost těmto orgánům ukládá i příslušný článek a obsah Listiny práva a svobod, která je dokonce zakotvena v samotném obsahu Ústavy ČR a je vyhlášena jako součást ústavního pořádku ČR. Porušení zásad zakotvených v obsahu tohoto mezinárodního dokumentu, který byl bezvýhradně ČR přijat, je tedy přímým porušením ústavního pořádku ČR. Pokud k tomu dojde právě činností orgánů, určených k ochraně celého právního systému, je toto selhání nebo porušení zástupců MSZ Praha o to závažnější. Rovněž se domnívám, že již ze samotného názvu těchto orgánů vyplývá, že navenek zastupují samotný stát. I zde vidím porušení zájmů státu, protože skutečným a prvořadým zájmem každého státu, nejen ČR, je zajištění ústavního i právního pořádku bez výhrad. Právě k tomuto účelu si každý stát zřizuje orgány, které jej v této činnosti zastupují a danými prostředky tyto základní pilíře každého státu podporují. Zcela opačný postup však zvolily obě p. státní zástupkyně MSZ Praha  při provádění dozoru nad vyšetřováním mého případu. Jejich funkce byla po celou dobu ryze formální a nebyla probuzena ani po řadě upozornění a stížností na tento postup, které jsem v průběhu vyšetřování zaslal. Dne 3.12.1995 jsem zaslal návrh na zahájení kárného řízení přímo k rukám p. ministra spravedlnosti ČR JUDr. Jiřího Nováka. Do současné doby jsem však neobdržel ani potvrzení přijetí tohoto návrhu. Domnívám se, že po uplynutí této lhůty je to opět poměrně dlouhá doba postačující na zaslání tohoto oznámení. Připomíná mi to postup Městského státního zastupitelství v Praze, tedy obou státních zástupkyň, který byl ukončen vrácením celého spisového materiálu zpět do vyšetřování Městským soudem v Praze. Důvodem tohoto postupu, který mě i nadále zbavuje základního lidského práva, práva na svobodu, je právě nečinnost tohoto orgánu při provádění dozoru a vznik nesčetných vad ve vyšetřování, kterým se dalo i při průměrném provádění tohoto dozoru předejít, nebo je krátce po jejich vzniku odstranit.

Vzhledem k tomu, že jsem do současné doby vyčerpal prakticky veškeré zákonné prostředky dané mně k tomu, abych docílil nápravy špatné funkce tohoto orgánu a rovněž i nejvyšší orgán resortu spravedlnosti k mému podnětu mlčí, obrátil jsem se s těmito materiály na Vás. Domnívám se, že budete mít v případě zájmu možnost se pana ministra spravedlnosti ČR zeptat na příčiny těchto poruch v činnosti jím řízených orgánů. Jistě mi dáte za pravdu, že tato záležitost v současné době netíží pouze mne, ale může se kdykoliv dotknout každého z nás. Rovněž výskyt a pokračování těchto závažných negativních jevů může ohrozit samotný demokratický právní řád v ČR, který je možno stavět právě na bezchybné činnosti všech druhů státních orgánů a hlavně na fungování bezvýhradné kontroly jejich činnosti nejen v působnosti resortu, kam svým postavením momentálně patří.

Prosím o rozdělení těchto materiálů všem členům Vašeho výboru, protože v extrémních vazebních podmínkách mám jen omezené možnosti k rozesílání a rozmnožování písemností. Jsem rovněž nucen upozornit na to, že tento postup v žádném případě nesměřuje k získání nějaké výhody nebo zásahu v mé kauze. Postavení PS ČR i jejích výborů je mně dobře známo a posouzení mého případu je výlučně věcí příslušného soudu, k čemuž také došlo za zcela objektivních aspektů. Jedná se pouze o informaci a podnět k zamyšlení nad problémy a nedostatky, se kterými při své práci nemusíte přijít do styku, a nad případným řešením těchto jevů, pro celou společnost nepříznivých.

S úctou a pozdravem

 

MUDr. E.Y. UZUNOGLU  podpis v.r.
nar. 10.5.1953
vazební věznice Ruzyně

Příloha:
1 x opis návrhu na zahájení kárného řízení na st. zástupkyně MSZ Praha p. JUDr. Špirkovou a p. JUDr. Brčákovou ze dne 3.12.95 a opis dodatku č. 1 a 2 k tomuto návrhu na zahájení kárného řízení.

P.S. Omlouvám se Vám za poněkud sníženou kvalitu této písemnosti, která je způsobena zcela extrémními podmínkami vazební věznice, které lze ovlivnit jen velice obtížně. Děkuji za pochopení.