Úřad vlády České republiky
k rukám předsedy vlády ČR
prof. Dr. Václav  K l a u s

nábř. Edvarda Beneše
118 01  P r a h a  1

V Ruzyni, dne 3. 12. 1995

 

Vážený pane předsedo vlády,

nedávno  jsem se na Vás obracel osobním dopisem po vyčerpání všech zákonných prostředků a snaze domoci se právě objektivního posouzení mého případu a hlavně činnosti orgánů činných v trestním řízení všech stupňů.

   Největší podíl na porušování platných zákonů a používání metod, které jsou nejen v rozporu s platnou právní úpravou, ale i demokratickými principy, ke kterým se Česká republika od samého počátku svého vzniku hlásí, měl právě resort Ministerstva vnitra České republiky. Jeho představitel pan Jan Ruml coby ministr vnitra je členem vládního kabinetu, kterému předsedáte.

   Pokud bych se na tento postup díval pouze z hlediska zákona, jistě bych dospěl k závěru, že přestala fungovat veškerá právní úprava týkající se této oblasti. Je však nesporné, že tomu tak není, ale právě orgány, které by se jí měly striktně řídit ji porušují na každém kroku své činnosti, zvláště pokud se jedná o činnost týkající se mé kauzy a mých podnětů nebo stížností.

   Zvláště je s podivem, že se toto všechno děje nikoliv v zemi, kde vládne despotický režim na Středním východě, ale právě v srdci Evropy, kde se všichni čelní představitelé a zvláště Vy sám hlásíte k demokratické Evropě a jediným cílem politiky současné České republiky je zařadit se jako plnoprávný člen společenství demokratických států v Evropě.

   Vzpomínám si, jak jsem tenkrát ve svém příspěvku ke knize „Ekonomické perspektivy České republiky“, které jste spoluautorem, upozornil na jisté nedostatky v resortu vnitřní bezpečnosti a samotného ministerstva vnitra, jako kdybych tušil, že se tyto moje úvahy stanou skutečností. Nyní však vidím, že se nejednalo o pouhé předtuchy, ale již tenkrát jsem vypozoroval, jak se s osudem řady občanů České republiky v tomto resortu zachází.

   Domnívám se, že pět let po revoluci nemůžou v tomto resortu panovat ještě tehdejší totalitní způsoby a myšlení, založené na pocitu bezchybnosti postupu policejních složek, která za podpory nejvyšších stranických orgánů v zájmu nesmiřitelného boje s třídním nepřítelem měla jakýsi nepsaný statut bezchybnosti s cílem dostat vyhlídnutou oběť za každou cenu. V tehdejší době měl tento postup jisté opodstatnění v ideologii, která prosazovala tzv. nesmiřitelný třídní boj právě s třídním nepřítelem, který byl právě na každém kroku a usiloval za pomoci tehdejších imperialistických států o svržení „nejspravedlivějšího řádu na světě“. Je však v současné době pro tento postup, který mohu dokladovat fakty, nějaké opodstatnění? Jsem snad já tím třídním nepřítelem? Nebo někdy ohrožovala moje činnost na území tohoto státu jeho zájmy a celistvost? Jak sám víte ze zkušeností s mou činností na území České republiky a pro její zájmy v zahraničí , bylo tomu vždy spíše naopak. Domnívám se, že spíše tato činnost státních orgánů proti mě ohrožuje jisté zájmy České republiky v zahraničí a porušování platných zákonů v zemi zcela nesporně narušuje její demokratický systém, který je v samotném počátku nejvíce zranitelný.

   Proto opět po postoupení mého dopisu, který jsem  Vám  před nedávnem adresoval, panu ministru vnitra Janu Rumlovi (což chápu jako nezbytný postup v této věci) došlo opět k alibistickým prošetřením těchto mých stížností ,a to nikoliv způsobem, jakým by se mělo v demokratickém systému postupovat. Bohužel neustále platí i v této praxi staré české přísloví „ vlk se nažere a koza zůstane celá“. Nechtěl jsem citovat právě tuto starou lidovou moudrost, ale nic jiného pro tento postup mne nenapadlo. K čemu však takovýto postup může vést není již potřebné dále komentovat. Ale domnívám se, že tento postup je více než tzv. krátkozraký, protože si jistí činitelé vůbec neuvědomují, že doba, kdy bylo možno tuto činnost uzavřít za tzv. „železnou oponou“ bez zahraničních diváků, kteří by mohli projevit svůj nesouhlas s tímto představením, je již nenávratně za námi. V současné době je Česká republika členem Evropské Rady, je možnost se obrátit k Evropskému soudu, kde již bude velice obtížné zakrývat skutečnou objektivní pravdu, jak se o to od samého počátku snaží jisté složky policie.

   Nemám důvod nevěřit, že Vám , vážený pane předsedo, skutečně záleží na tom, co na každém kroku své činnosti proklamujete. Značně složitá je však otázka činnosti tak specifického resortu, jako se jeví Ministerstvo vnitra. Je rovněž nesporné, že bez Vašeho osobního přispění bude velice obtížné odstranit jisté nedostatky v činnosti tohoto resortu, zvláště pak jistých jeho složek . A právě přehlížení těchto nedostatků může vést k tomu, že mohou přerůstat působnost tohoto resortu i samotné hranice České republiky.Může vést Vaše úsilí i činnost dalších oficiálních představitelů státu, kde je tento postup zcela v očích světové veřejnosti a představitelů států, kde je tento postup zcela nemyslitelný.

   Je již všeobecným známým pravidlem, že pouze ekonomické reformy byť i sebelepší, nebo pouhá proklamace demokratických principů na veřejnosti ke stabilizaci, nebo nastolení demokratického pořádku nestačí.

   Věřte mi vážený pane předsedo, že pokud bych nestrávil 15 měsíců v různých kobkách věznic České republiky a nepoznal tyto metody a postupy přímo na sobě, nikdy bych nevěřil žádnému vyprávění o tomto stavu od jiného člověka. Proto věřím, že i Vám se to musí zdát neskutečné a možná i účelové. Bohužel , o věrohodnosti těchto mých tvrzení svědčí zaslané dokumenty a stanovisko Městského soudu v Praze ze dne 3. 10. 1995, kterým pro závažné procesní nedostatky k porušování zákona ze strany vyšetřovatele této mé kauzy vrátil celý spisový materiál zpět do vyšetřování k došetření, stejně jako znalecký posudek.

   Obracím se na Vás opět po vyčerpání všech dostupných zákonných prostředků, které jsem využil k prosazení objektivního postupu těchto orgánů při prošetřování mých stížností a podnětů na jejich postup. Rovněž věřím, že si i přes značné pracovní zatížení najdete chvilku k prostudování zaslaných podkladů a pokusíte se učinit kroky k tomu, aby došlo ke skutečně objektivnímu prošetření mých stížností, což by mělo být ze strany orgánů Ministerstva vnitra České republiky samozřejmostí.

   Ani za totality mě nikdo nedokázal odradit od poukázání na bezpráví a nespravedlnost i když to bylo v té době těžší než v současné demokratické společnosti a proto jsem se rozhodl tuto činnost nepřerušit, ani když jsem umístěn v extrémních vazebních podmínkách, které mi tuto činnost podstatně ztěžují. Nejsem občanem tohoto státu, který však stále považuji za svůj druhý domov.

S úctou a pozdravem

MUDr. E.Y. UZUNOGLU v.r.
t.č. VV Ruzyně

P.S.
Omlouvám se za sníženou kvalitu této písemnosti, která je způsobena extrémními vazebními podmínkami a mým 15 měsíčním pobytem v těchto podmínkách, které při nejlepší vůli nemám možnost ovlivnit.