ŠALAMOUN

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
P.O.BOX 383, 111  21 PRAHA 1
www.spoleksalamoun.com

 

Pan
František Bublan
Ministerstvo vnitra

Nad štolou 3
P.O.Box 21/KM
170 34 Praha 7 – Letná

V Praze 23.března 2006

 

Pane ministře,

     ač je nutno zcela zdůraznit, že za poklesky, nezodpovědné až nezákonné jednání svých předchůdců a chaotická řešení systémových chyb a nedostatky v rezortu, který prozatímně řídíte, nijak nezodpovídáte a tudíž ani nemůžete nést důsledky, nezbývá nám, pane ministře, než na Vás apelovat, abyste z titulu své funkce vyzval pan prezidenta Policie ČR Vladislava Husáka, aby nechal prošetřit šokující skutečnosti předkládané příslušnému senátu obvodního soudu pro Prahu 4, jež jednoznačně dokazují zločinné jednání policejních důstojníků, kteří se podíleli na kriminalizaci pana doktora Yekty Uzunoglu.
 
     Překrucování skutečností a prokazatelně vyřčené lži ze strany st. zastupitelství hraničí až s trestnou činností neboť kryjí nezákonné jednání OČTŘ. To, že vyšetřování údajných trestných činů, jichž se měl dopustit doktor Uzunoglu, dozorovalo příslušné státní zastupitelství, nijak nezbavuje konkrétní policisty, kteří se na zločinném spolčení podíleli, jejich zodpovědnosti. O to víc pak je na vedení resortu, který Vám byl svěřen a vedení Policie ČR, aby se věcí řádně zabývali.
 
     Případná zavádějící tvrzení, že věc byla řádně prošetřována a nebylo shledáno nic, co by zavdávalo důvody, aby byli konkrétní policejní důstojníci volání k zodpovědnosti a případně nesli důsledky svého nezákonného až zločinného jednání, nejsou na místě. To, že Vaši předchůdci ignorovali sdělované skutečnosti, stížnosti a podaní pana Uzunoglu, pani Šilhanové, pani Šiklové, a mnohých dalších, zlehčovali obsah jejich sdělení, tím že je nebrali vážně, nebo je předávali svým podřízeným a ti ještě níže, nijak neospravedlňuje nynější postoj ministerstva vnitra a vedení policie.
 
     Pan Uzunoglu upozorňoval již od počátku devadesátých let na nezákonné jednání osob, které ve  spolčení s policií vyvolaly jeho vyšetřování a stíhání. Jeho informace a naléhavá varování se pak díky německé polici ukázaly být reálné a opodstatněné. Společníci údajně poškozeného tureckého občana Otan Goeksel alias Gurkan Goenen, nakonec byli dopadeni a odsouzeni za organizování krádeží luxusních osobních automobilů a padělání peněz a cenných listin. Bohužel, agent tureckého původu, s dvojí identitou, který zřejmě sloužil nejen StB (od roku 1985 žil s falešným pasem v ČSSR a doposud tu žije)  a slouží pravděpodobně dodnes, byl OČTŘ jaksi opomenut a neshledán podezřelým, ač firmy, v nichž byl společníkem s dopadeným zločincem, na podvodných a nezákonných jednáních participovaly. 
 
     Jestliže se policie dopouští nezákonnosti, jak lze požadovat na zbývající části společnosti, aby zákony dodržovala. Kdo jiný by měl být garantem korektnosti, věcnosti, nezkorumpovatelností, ne li policie a orgány činné v trestním řízení. Nespočet trestních až zločinných excesů z řad policistů, jež jsou jen částečně veřejnosti známé, jsou důkazem toho, že se nejedná, jak tak rád a často argumentujete Vy a policejní prezidenti, o selhání jedinců (neboť i oni jsou přeci taky jenom lidé), ale že se jedná o systémové selhání celého vašeho resortu. Je to tím, že Inspekce ministra vnitra, co by relikt totalitního systému, bez knuty vojenské prokuratury nad sebou, neplní svoji zákonem určenou povinnost, trestné činy policistů zlehčuje na kárné prohřešky a ty pak z důvodu promlčecí lhůty odkládají. Tím, že inspektoři Vaší inspekce neplní své povinnosti, úmyslně a účelově chrání své kolegy „ve zbrani“, ignorují podání a trestní oznámení na konkrétní policisty, je situace u policie taková jaká je. Argumentovat, že IMV odhalila či prokázala nezákonné jednání policistů je zavádějící a scestné, neboť odhalení Berdychova gangu je jen důsledek neúnosného stavu, který se nedal již ututlat. Neúnosnost překročila veškeré meze.
 
     Nelze očekávat od inspekce věcné a zákonem stanovené jednání, když v jejím vedení je ředitel Borník, tentýž, který v době totality nejen kryl, coby vyšetřovatel SNB, nezákonné a zločinné jednání dvou příslušníků StB, ale navíc se na nezákonnosti podílel, když stěžovatele  a poškozeného vydíral a zastrašoval, že by mohl být trestně stíhán. Tentýž vyšetřovatel, který jako svědek křivě svědčil.
 
     Je Vaší povinností dát pokyn IMV, aby věcně a řádně prošetřila skutečnosti, které jsou předkládány příslušnému soudu pro Prahu 4, t.j ty události a jednání konkrétních policistů, kteří se na zločinném spolčení a jednání proti panu Uzunoglu podíleli. Jde však o to, aby se opět nejednal o formální a pouze Vás uspokojující konstatování, že Inspekce neshledala stížnosti a podání za opodstatněná, jak tak často, z důvodů obecně známých chrání již tak značně proskribované „dobré jméno policie“.
 
     Nijak Vás nezbavuje zodpovědnosti a povinnosti skutečnost, že je  věc obžaloby proti panu doktoru Uzunoglu soudně projednávaná. Soud probíhá nikoli proto, že je obžaloba opodstatněná, ale proto, že i přes skutečnost, že soudy odložily případ, pan Uzunoglu trval na projednání věci, aby nejen dokázal, že obvinění proti němu a jeho údajným spolupachatelům jsou lživá a vykonstruovaná, ale aby byla odhalena skutečná trestná činnost konkrétních pachatelů a následné zločinné jednání policistů, kdy někteří již od policie odešli, byli odejiti nebo „spáchali“ sebevraždu.
 
     Konkrétní policisté však i nadále, v převážném počtu, zastávají význačné funkce a lze předpokládat, že v jednání, kterým se podíleli na zločinném spolčení proti panu Uzunoglu, pokračují i v jiných případech. Proto je nezbytně nutné, aby pan doktor Yekta Uzunoglu byl pozván Vámi určeným inspektorem ministerstva k sepsání jeho výpovědi, ve kterém by zopakoval to, co již sděloval v minulosti Vašemu předchůdci Janu Rumlovi. Na základě jeho výpovědi by měl pan prezident policie Husák dát pokyn, aby zločinci z řad policie byli obviněni a byli umístěni do vazby, aby následně nemohli ovlivňovat průběh vyšetřování, případně pokračovat v obdobné trestné činnosti Vyšetřováním by měl být pověřen Vámi ustanovený tým odborníků. Mohl li Gross ustanovit tým Mlýn, jehož existenci a jeho oprávněnost jste po svém nástupu do funkce ministra obhajoval a který měl údajně, bez řádného výsledku vyšetřovat případné korupční a zločinné jednání policistů , pak těžko budete namítat, že to není možné. Případ pana Uzunoglu je alarmující. Na zločinném spolčení se podíleli i příslušníci ÚOOZ, téhož útvaru, jehož někteří příslušníci policie jsou členy Berdychova gangu.
 
     „Shodou okolností“, jedním ze dvou šéfů vyšetřovacích týmů byl policista Viktor Špirk, tentýž bývalý příslušník SNB, který v roce 1986 vazebně stíhal a vyšetřoval nemocného Josku Skalníka, za jeho aktivity v Jazzové sekci. Je zřejmé, že je to tentýž esenbák, který v roce 1989 vyšetřoval paní Vlastu Chramostovou a PhDr. Libuši Šilhánovou poté, co napsaly a odeslaly stranickým a státním orgánům protestní dopis k policejnímu zásahu proti  palachiádě v lednu 1989, a byly pak souzeny díky jeho horlivosti a oddanosti totalitnímu režimu. Zatýkal a vyšetřoval Václava Havla i Václava Malého, nynějšího světícího biskupa. V.Špirk byl v té době vyšetřovatelem SNB, využívaným pro činnost Státní bezpečnosti, neboť veškerá jeho činnost směřovala ke kriminalizaci odpůrců komunistického režimu.
 

     Když píšeme „zřejmě“, dáváme tím najevo, že nemám stoprocentní jistotu, zda je to tatáž osoba, která později vyšetřovala MUDr. Y. Uzunogla. Sami nejsme s to to zjistit, zatímco např. pro IMV či supervizi policejního prezidenta to jistě nebude problém. Pravda je, že „náš“ vyšetřovatel z let osmdesátých byl ještě po roce 1990 pracovníkem ministerstva vnitra, na což byl opakovaně upozorňován někdejší ministr Jan Ruml.
 
     Další nestandardním jednáním orgánů činných v trestním řízení v kauze Uzunoglu je fakt, že dozorující státní zástupkyní byla JUDr.Stanislava Špirková, manželka vyšetřovatele Viktora Špirka v téže kauze. Chápeme, že není Vaší věcí posuzovat a hodnotit, zda se ona neprohřešila proti zákonu, když dozorovala případ, který vyšetřoval její manžel. Nicméně zůstává skutečností, že Váš „podřízený“ se proti věci neohradil a nesdělil, že je nevhodné, aby případ, na jehož vyšetřování se podílel, dozorovala jeho žena. I to samo dokazuje, jakých osobních kvalit je policista Špirk.
 

     Pro ověření naších informaci, ať se vztahují k panu řediteli inspekce Borníkovi či policistovi Špirkovi, doporučujeme pozvat k podání vysvětlení pana Kabzana, na jehož vydírání se Borník podílel, dále pak pani Šilhánovou, pani doktorku Šiklovou, Jiřího Gruntoráda, Josku Skalníka, pražského světícího biskupa Václava Malého, Václava Havla a samotného pana doktora Uzunoglu. Adresy všech zmíněných můžeme na požádání dodat komukoli, koho pověříte vyšetřením skutečností, jež Vám předkládáme.
 
     Chtěli bychom, abyste nechal zodpovědět otázku, na základě jakého a čího podnětu, oznámení či udání byl vůbec MUDr.Y.Uzunoglu zadržen, vyšetřován, obviněn a obžalován. Podle naších informací a podle domněnek dalších občanů, kteří kauzu sledují od samého počátku, to bylo na základě oznámení trestného činu, jež bylo inscenováno lidmi z okruhu bývalého ministra zahraničí ČSSR J.Johannese, který je od 1.9.1994 obchodním zástupcem společnosti Škodaexport a do dnešního dne je ředitelem její pobočky v Turecku. Ekonomické a obchodní aktivity pana dr. Uzunoglu, který s tureckými představiteli dojednával vybudování elektrárny v Turecku českou firmou, konkurenčně ohrožovaly jeho osobní zájmy a zájmy firmy, kterou zastupuje a se vší pravděpodobnosti vlastní. Je nutné si uvědomit, že tak zvané PZO byly rezidenturami první správy StB. Nutno podotknout, že zakázku nakonec, získala ruská strana. Jsme, po zkušenostech které máme, nuceni se domnívat, že to byl od počátku Johanesův „obchodní“ záměr, poškozující zájmy České republiky, který mu přinesl zcela určitě nemalou provizi.
Pro policejní a trestní tažení proti doktoru Uzunoglu byl zřejmě získán již výše zmíněný policejní agent (možná dvojitý) Otan Goeksel alias Gurkan Goenen původem Turek. Ten figuruje v soudním řízení jako poškozený a svědek, ale přes opakované výzvy odmítá k soudu přijít, a policii, která má sídlo ve stejné ulici (Malkovského, Praha 6) jeho bydliště, se „nedaří“ ho na příkaz soudce k soudu předvést. Navíc: tomuto člověku nyní chce údajně Ministerstvo vnitra ČR udělit občanství (č.j.: VS-2169/53/2-1998). To je druhá a třetí otázka pro Vás pane ministře vnitra: působí dosud tento člověk (s dvojím jménem) v českých bezpečnostních službách nebo jim nějak slouží? Je pravda, že mu má být uděleno české občanství? Jestliže ano, na základě jakých „zásluh“, když jeho „podnikatelské aktivity“ jsou ve spojení s lidmi dopouštějícími se trestných činů, charakteru organizovaného zločinu.
 
     Kolem kauzy Uzunoglu se odehrála řada podivných příhod, mimo jiné zapálení domu dr. Uzunoglu, poškození auta, krádeže v bytě, umístění výbušnin do lesa nad jeho domem v době, kdy byl ve vazbě a kdy plastická taška s emblémem ODA, v niž byla trhavina zabalena, vylučuje časovou posloupností, že by mohla patřit jemu.
 
     Pavel Dostál, tehdy poslanec PS napsal do Práva, že kauza Uzunoglu je a bude ostudou české justice. Zmíněný turecký ilegál, žijící v ČR, navštívil pana Pavla Dostála v jeho kanceláři v Olomouci a „radil“ mu, aby se neangažoval v  té věci. Pavel Dostál podal přesto u státní zástupkyně JUDr.S.Špirkové žádost o návštěvu pana dr. Y.Uzunogla ve vazební věznici Ruzyň. Následně poté byl hrubě přepaden před Poslaneckou sněmovnou a pořezán v obličeji. (Jde prý o turecký způsob pomsty.) Navzdory tomu – s obvazem na obličeji – navštívil Pavel Dostál dr.Uzunogla ve vazbě.
 

     Poté, co se členky a člen Českého helsinského výboru zúčastnili manifestace v Ruzyni za propuštění dr.Y.Uzunogla z vazby (po 2 letech) a byli očividně sledováni, se odehrála v sídle ČHV v Jelení ulici č.5 krádež, zřejmě fingovaná, při níž byly odcizeny „pouze“ spisy ze složky obviněného dr.Y.Uzunogla, a to z kanceláře ředitelky, pani doktorky Šilhánové. /Těsně před krádeží navštívil úřad ČHV muž, jenž se představil jako pracovník vnitra atd./ Jsme přesvědčeni, že tyto události a skutečnosti svědčí o propojení jakési turecké (či: turecko-české) mafie s určitými činiteli ministerstva vnitra nebo policie.
 
     Případné argumentace z Vaší strany nebo Vašich odborníků a poradců ve věcech trestních, že věc projednává soud a proto není možné vést šetření, ke kterému Vás vyzýváme, jsou zcela irelevantní a neuhájitelné, neboť samo soudní jednání nijak neoslabuje a neomezuje povinnost ministerstva a prezidia policie nechat vyšetřit znepokojivé a alarmující skutečnosti, nasvědčující, že nemalý počet policejních důstojníku se podílel na zločinném komplotu proti panu doktoru Yektovi Uzunoglu.

     Na základě všeho, co jsme Vám, pane ministře, předložili, Vás vyzýváme a žádáme, abyste neprodleně uskutečnil kroky a opatření, která povedou k objasnění dotčených událostí a jednání jmenovitých policistů, jejichž jmenný seznam lze získat z příslušného tr. spisového materiálu nebo ze svědectví pany Uzunoglu, a povede k jejich potrestání.

S pozdravem

                                                            
John Bok
předseda spolku Šalamoun