Tam, kde není lidská etika, nelze vybudovat  nic lidského, nic dobrého a  společnost je odsouzena buď se mezi sebou povraždit nebo se rozložit.

PhotoChooser-85c16b1d-7def-47e5-b0a3-4319e1b979ad

Ve chvíli, kdy všichni jsme se těšili, že konečně dojde ke konfrontaci s tureckým ilegálem a budeme moci prokázat vykonstruovanost celého případu a když už konfrontace začala, z ničeho nic se jako z čistého nebe se objevilo nějaké odborné vyjádření doc. PhDr. Jana Vymětala, říkající, že “další konfrontace “poškozeného” s obviněným může vést ke zhoršení psychického stavu tureckého ilegála”, něco v tomto znění.

A celá naše naděje v těch takzvaných bezpečnostních celách vazebních věznic byla pohřbena!

Já jsem aspoň na chvíli zapomněl na skutečnost, že se jedná o politicko-ekonomický komplot a že policie v součinnosti učiní vše, abychom se nedostali na svobodu a abychom byli odsouzeni, i když všichni věděli a museli vědět, že jsme nevinní.

Kpt. Josef Opava, který provedl zatčení mé osoby a dalšího Kurda, po létech v kriminále ve Valdicích, kde si odpykával svůj trest jakožto šéf Berdychova gangu, sdělil dnešnímu europoslanci Jaroslavu Štetinovi a mému právnímu zástupci Janu Kalvodovi, že naše zatčení bylo provedeno na základě objednávky.

Důvod, proč Doc. PhDr. Jan Vymětal vydal to odborné vyjádření hned po konfrontaci tureckého ilegála s nebožtíkem Gökmenem, bylo jasné. Jejich agent, to jest turecký ilegál, neobstál při konfrontaci a neměli jistotu, že by ustál další konfrontaci třeba se mnou, tak jak rozhodl Městský soud V Praze ale i Vrchní soud v Praze a tak by nás museli pustit na svobodu. Gökmen byl nejslabší článek ze zadržených Kurdů a když, už při konfrontaci s ním turecký ilegál musel přiznat, že pan Gökmen vůči němu nic trestného nevykonal, jak by asi by vypadala konfrontace se mnou. Kvůli “odbornému vyjádreni” Doc.PhDr.Jana Vymětala té konfrontaci mezi ním a mnou došlo až po 12 letech u soudu. Tento turecký ilegál na můj dotaz, zda jsem vůči němu spáchal něco špatného, odpověděl: “ne, pan doktor se mně ani nedotkl, on ani na to nemá, je takový filozofský typ….”

“Takže toto “znalecké či odborné vyjádření”doc. PhDr. Jana Vymětala dle názoru odborníků prodloužilo celou kauzu o dalších 11 let!

“Na základě čeho a na čí objednávku doc. Jan Vymětal vyhotovil toto odborné vyjádření a hlavně kdo za to zaplatil, jsme se nikdy nedozvěděli. V celém spise není ani jediná poznámka k té hyperaktivitě doc. Jana Vymětala!

“A jak mohl k tomu závěru dojit, když jak před konfrontací a pak po první konfrontaci, turecký ilegál netrpěl žádnou psychickou zátěží a obzvlášť když se v té době už oženil a měl už dokonce rodinné zázemí a ba dokonce dítě!!!

Tak jak jsem se již zmínil, tenkrát hlavně v trestním řízení mohla jedině policie či státní zástupce objednat nějaký posudek či odborné vyjádření u znalce. Ale nikde v celém trestním spise není ani čárka, jak se tento turecký ilegál dostal k doc. Janu Vymětalovi!

Ten, kdo zná doc. Jana Vymětala ví, že by nikdy neučinil nic, aniž by za svoji byl “práci “honorován”, tak kdo mu zaplatil za jeho odborné vyjádření? Když tzv. poškozený turecký ilegál ze zákona mu za jeho “práci“ nemohl a nesměl zaplatit.

Jak mohl doc. Jan Vymětal, tak zkušený odborník z oboru psychologie, dojít k tomuto závěru, když sám ještě rok předtím ve svém znaleckém posudku uváděl: “Pokud jde o obecnou věrohodnost výpovědi, znalec upozorňuje, že posuzovaný žil po mnoho let pod falešným jménem a s falešnými doklady, je tedy schopen velmi dobře předstírat a uvádět skutečnosti, jež nejsou pravdivé.”

Že by onen turecký ilegál, o kterém Doc. PhDr. Jan Vymětal věděl, že je schopen “velmi dobře předstírat a uvádět skutečnosti, jež nejsou pravdivé”, rok poté oblbnul samotného Vymětala? A nebo měl posudek doc.Vymětal závazně zadán od “neznámého” zadavatele? Klást otázky dle platných právních norem v ČR ještě není trestným činem a je naším právem se dozvědět o důvodech proměny pana Vymětala!

Někdy po mém propuštění jsem se sešel Jaroslavem Spurným, který v době zadržení mé osoby a dalších tří Kurdů ve vazbě vedle Petrušky Šutrové byl jediným novinářem, který se snažil objektivně psát o naší kauze. A Jaroslav Spurný mi řekl: “Víte, jednou jsem náhodou potkal v hospodě nějakého psychologa a ten věděl, že píši o vaší kauze, tak si ke mně přisedl a plakal mi na rameni, jak tenkrát policisté na něj tlačili, aby vyhotovil zprávu ve váš neprospěch”….. byl oním psychologem Jan Vymětal? Na jméno si Jaroslav Spurný nepamatoval, ale řekl, že má někde jméno poznamenáno. Jestli došlo k nahodilému setkání mezi Jaroslavem Spurným a psychologem, který měl podat zprávu v náš neprospěch, tak to mohl být jedině Jan Vymětal. Žádná jiná zpráva psychologů či psychiatrů vyhotovená na nás všechny kurdské obviněné nebyla negativní a poškozující už vůbec ne. Jediná zpráva, která negovala de facto a de jure jak rozhodnuti Městského a Vrchního soudu v Praze, bylo výše citované “odborné vyjádření” znalce Jana Vymětala.

Že by Jan Vymětal měl ve slabou chvíli právě v hospodě a že by trpěl výčitkami svědomí ? Že by uctíval obecnou lidskou etiku z jedné strany a lékařskou etiku ze strany druhé?

Jana Vymetala jsem poprvé spatřil někdy v roce 2006 v soudní síni, kde měl hájit svůj posudek zpracovaný na tureckého ilegála a tvrdil, že stojí za svým posudkem, že tato osoba je anormální, se sklony k dobrodružství a že velmi dobře může uvádět skutečnosti, které nejsou pravdivé. A na můj dotaz, zda osobnostní rysy toho ilegála odpovídají rysům agenta, odpověděl Vymětal, že ano. Patrně protože se v soudní síni se nacházeli jako veřejnost například Jaromír Štětina, František Janouch či Karel Schwarzenberg. A na můj dotaz, tedy ve světle jemu známých skutečností, proč vydal ono odborné vyjádření, neodpověděl nijak výrazně, aby mohly být jeho důvody pochopeny.

 

To znamená, že Janu Vymětalovi bylo známo, že tento turecky ilegál může uvádět nepravdivé informace již v roce 1995 a totéž mu bylo známo i v roce 2006, ale mezi těmi roky mluvil s tureckým ilegálem tak důvěrně, že mu Jan Vymětal věřil, že by s evt. konfrontací mohl utrpět ujmu?!

 

Je tento Jan Vymětal tentýž Jan Vymětal, který řadu let vedl jako přednosta ÚSTAVU HUMANITNÍCH STUDIÍ V LÉKAŘSTVÍ, kde se na I. lékařské fakultě UK vyučuje lékařská etika?

 

Faustův dům

                                             Faustův dům

To jest vyučuje se profesní etika, která má nejvyšší význam a postavení ze všech profesních etik, protože se týká života člověka?

Není to ten samý Jan Vymětal, který má svou soukromou psychologickou ordinaci ve Faustově domě kde právě má tento ústav své sídlo?

 

A není to tentýž Jan Vymětal, který se údajně vychloubá, že svého syna dostal na MV ČR?!

Běžně jsou vědci rádi, když své potomky dostanou do vědy, k vědecké práci a nikoliv na policii nebo na MV! Že by Jan Vymětal měl osobní a duchovní vztah k represivním složkám státu přímo z Faustova domu?

Je v tomto mocenském zrůdném soukolí vůbec něco svatého? A etického?

 

Tedy Gökmen zůstal nadále ve vazbě a to po dobu 27 měsíců, v tzv. bezpečnostních celách vazebních věznic.

Jednou nějak po 1,5 roce jsem dostal balíček. Osoba, které jsme říkávali Velitel, bachař, mně otevřel dvoje dveře k cele a odvedl v doprovodu jiného bachaře k sobě do kanceláře. Po roce se už bachaři ke mně chovali jakžtakž slušně, jednak už přestali věřit fámám a také moje opakované stížnosti začaly působit. Ve své kanceláři, když v mé přítomnosti otevřel balíček a důkladně jako vždy kontroloval, přitom mně tak nějak lidsky řekl, doktore váš komplic je tady. Jsem se ho ptal který, on odpověděl no Gökmen. V tu chvíli moji radost nelze ani popsat! Ptal jsem se, jak už dlouho, na to mi neodpovídal, jen řekl, že ho přivezli z Litoměřic, jelikož se má zúčastnit nějakých úkonů. A řekl, že je v cele na chodbě, cestou k mé cele. Jsem byl naprosto zaskočen a začal jsem téměř neuroticky prosit, zda nějaké cigarety, co jsem dostal v tom balíčku, zda bych mu mohl dát. Velitel Pepík, když viděl, jak jsem rozrušen, mi řekl: ”dobře doktore, ale jestli to zaregistrují kamery, tak je po něm, budete dělat tak, jak vám řeknu já.” Přesně podle jeho pokynu jsme postupovali, šel přede mnou, otevřel klíčem malé okénko ve dveřích a postavil se zády ke kamerám a v tu chvíli jsem nahlas zavolal Gökmena a do toho okénka jsem strčil ruku s cigaretami. Někdo z vnitřní strany držel moji ruku a nechtěl pustit a začal na mne mluvit kurdsky, v tomto znění: ”starší bratře, díky stvořiteli, že žiješ” to byl jediný 1-2 minuty trvající můj kontakt s Gökmenem za celou dobu jeho držení ve vazbě, to jest po dobu 27 měsíců. Následně jsem se dozvěděl, že Gökmena opět odvezli do Litoměřic.

 

Gökmenovi se z těch krutých podmínek udělal papilom a jelikož nebyl léčen, papilom se změnil na papilokarcinom. I mně se dělal v dutině ústní papilom a ani mně nechtěli léčit a léčby jsem dosáhl až po té, co jsem se obrátil na prezidenta Václava Havla a jeho ředitelku pro odboru “styku s veřejností“. Ta prosadila, abych byl operován a za jakých podmínek jsem byl odoperován……! Gökmen “takové štěstí” neměl… Teprve po svém propuštění, když byl donucen jet do Turecka, mohl vyhledat odbornou péči, ale už to bylo pozdě…

 

Lékařská věda nemohla zastavit papilokarcinom. Když i já jsem byl po 31 měsících propuštěn, odjel jsem do Turecka, abych navštívil rodinu, především matku a když jsem se dozvěděl o nemoci Gökmena, učinil jsem vše možné a nemožné, abych mu pomohl. Možná se díky tomu podařilo mu prodloužit život o další 2 roky, ale ten konec byl pro něj strašlivý. Nejdřív mu odoperovali levou část horní čelisti a o něco později levé oko a část levého předního laloku mozku. I v tom stavu byl plný energie a chtěl žít a chtěl vidět svou matku, kterou nechal v Kurdistánu a svého bratra, který utekl do hor, když před mnoha lety turecká armáda násilně likvidovala…. toho se nedočkal a zemřel v mladém věku po snu o naději….

 

Šel jsem na jeho pohřeb a následně do domu, kde bydlel jeho otec. Byl to “dům” postavený tak jako v chudých krajích Kurdistánu z cihel z hlíny, několik desítek kilometrů za Istanbulem. A dozvěděl jsem se, jak je turecká policie šikanovala, když na žádost české policie zjišťovali údaje o příbuzných Gökmena. Museli chudáci prožít ještě další šikanu, když několik let později soudce obvodního soudu pro Prahu 4 Mgr. Vítězslav Rašík vydal mezinárodní zatykač na Gökmena, že se vyhýbá soudnímu líčení v ČR! Já jsem soudce Mgr. Vítězslava Rašíka v soudní síni prosil, aby to nedělal a dokládal mu dokumenty, že ze Gökmen je již dlouho mrtev. Soudce jako vykonavatel příkazu ignoroval moje dokazování a vydal mezinárodní zatykač a mně bylo, jako by mně v tu chvíli zabil. V ten okamžik jsem viděl šikanu, které bude bude otec a příbuzní Gökmena vystaveni ze strany turecké policie, police u které neměli sebemenší prostředky k obraně, neuměli ani pořádně turecky a hlavně jeho otec byl na seznamu jako otec teroristy kvůli svému synovi který utekl do hor a o jehož osudu nevěděl nikdo vůbec nic.

Doc.PhDr.Jan Vymětal

A napadlo třeba panu Doc.Vymětalovi si vyhledat příbuzné pana Gökmena a omluvit se jim v souladu s lidskou etikou?

Nebo Václavu Kučerovi a nebo soudci Vítězslavu Rašíkovi?

A nebo český stát, který má v rukou závazný rozsudek, že držení pana Gökmena po dobu 27 měsíců bylo neoprávněné, že by se omluvil příbuzným pana Gökmena a třeba je dle zákona nějak alespoň částečně odškodnil?

Ne, nikoliv, Gökmen byl příslušníkem národa, který nemá svůj vlastní stát a navíc je utlačován téměř všude, kde žije, proč by toto výše jmenované osoby či instituce konali, přece Gökmen nebyl ani Američan, ale ani Němec či Francouz, byl to jenom Kurd, jenom člověk, ke kterému nějaká lidská práva a etika nemůže vztahovat..…