DO VLASTNÍCH RUKOU !
k č.j. 3312/95 SP

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY
pan Milan  U H D E

Sněmovní č. 4
P R A H A  1

V Ruzyni, dne 23. října 1995

 

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem dopis Vašeho vedoucího sekretariátu ze dne 11. září 1995 označený č.j.. 3312/95 SP. K jeho obsahu a zvláště závěrečné poznámce pana Milana Kupky, který je zpracoval, jsem nucen uvést následující skutečnosti:

k poznámce, uvedené v závěru textu tohoto dopisu, jsem nucen podat následující vysvětlení, které rovněž dokládám písemným materiálem v příloze této odpovědi. Poznámku na závěr mého dopisu, který jsem Vám zaslal, jsem neučinil bezdůvodně, ale po zkušenostech, které mám do současné doby s odesíláním korespondence z vazební věznice Ruzyně. Napsal jsem, že doufám, že tento můj dopis tentokrát nezůstane bez odpovědi. Tím jsem nemyslel, že byste je Vy ponechal bez povšimnutí, ale skutečnost, která do součastnosti brátní doručování korespondence i státním orgánům, což zákon výslovně povoluje. Proto jsem se rozhodl, že Vám v příloze tohoto dopisu zašlu opis dopisu adresovaného panu ministru vnitra ČR Janu Rumlovi, v jehož obsahu uvádím, jaké způsoby využívají orgány činné v trestním řízení při nezákonném zadržování mé korespondence a následné cenzuře jejího obsahu. Protože Váš vedoucí sekretariát mě v obsahu tohoto dopisu odkazuje na právní řád České republiky, chci Vám tímto ukázat, jak málo v praxi fungují normy, které po schválení Parlament České republiky vydává. Je zcela nesporné, že není postaščující nějakou právní normu schválit potřebnou většinou v Parlamentu ČR a vydat ji ve Sbírce zákonů s určením její platnosti. V normálním demokratickém státě, aby tento postup byl plně postačující. V ČR však přímo orgány, které jsou rovněž ze zákona schváleného Parlamentem ČR zřízeny pro ochranu právního pořádku v této zemi, je s využitím jim daných pravomocí, ale ke zcela jinému účelu nepokrytě porušují a obcházejí. Z obsahu přiloženého dopisu zjistíte, že jsou bez jakékoliv opory v zákoně, nebo jiném právním předpise zadržovány dopisy adresované ústavním činitelům, zástupcům cizích mocností na území ČR a představitelům mezinárodních humanitárních organizací, dokonce jednomu ze zakládajících členů Charty 77. Pokud by k takovému postupu docházelo v letech totalitního režimu, byl bych to schopen bez problémů pochopit. Do jaké míry a z jakých příčin to toleruje současná Česká republika však pči nejlepší vůli pochopit nedokáži. Je to však rezort pana ministra vnitra ČR Jana Rumla, který jak vyplývá z obsahu celé mé cauzy a uvedeného postupu, nezvládá postup jistých složek jeho ministerstva. Tím, že se jejich nezákonný postup dotýká i mezinárodního práva a platných mezinárodních právních norem, jedná se v tomto případě již o problematiku nadrezortní. Právě z tohoto důvodu považuji za nutné Vás o této skutečnosti informovat. K vyřešení demokratizace policie ČR, státních zastupitelství ČR a soudů bude patrně nezbytné zásahu, nebo vydání nových právních norem právě Parlamentu ČR a jeho poslanců.

Plně chápu, že po pádu totalitního režimu očista státního aparátu trvá nejdéle v těchto složkách. Denazifikace státních orgánů v sousedním Německu trvala rovněž dlouho, ale jak jsem nabyl přesvědčení za roční „působení“ státních orgánů na mne a moji cauzu dekomunizace státních orgánů v ČR ještě nezačala.

Očekávám oprávněně v zájmu demokratizace těchto orgánů nejen v mém případě Vaši reakci a úsilí směřující k odstranění těchto praktik, které nemohou mít s demokratickým zařízením při nejlepší vůli nic společného.

Prosím, aby tento dopis ani jeho příloha nebyl brán jako žádost o zásah do soudnictví, ale jako žádost o pomoc při zajištění demokratického a právního postupu orgánů činných v trestním řízení a soudu.

S veškerou úctou

MUDr. E.Y. UZUNOGLU     podpis v.r.
nar. 10.5.1953
t.č. věznice Ruzyně

Příloha:
1 x opis dopisu ministru vnitra ČR panu Janu Rumlovi ze dne 18. října 1995.
1 x opis vyrozumění o kontrole korespondence Policie ČR Úřadu vyšetřování hl.m. Prahy č.j. ČVS:MVV-140/94 ze dne 25.9.1995.
1 x opis vyjádření k tomuto vyrozumění ze dne 10. října 1995
1 x opis žádosti o zaslání potvrzených podacích lístků na ÚV hl.m.

Prahy ze dne 13.10.1995.

P.S. Omlouvám se tímto za poněkud sníženou kvalitu tohoto dopisu a zaslaných materiálů, kterou nejsem schopen v extrémních vazebních podmínkách ovlivnit.