O P I S

 

Ing. Jiří Drápela
Poslanecký klub

Českomoravská unie středu
118 26 Praha 1, Sněmovní č. 4

Vážený pan
Jan RUML
Ministr vnitra ČR
p r o s t ř e d n i c t v í m

předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
pana PHDr. Milana Uhdeho
z d e.

 

Praha dne 9. února 1996

Vážený pane ministře,

dne 29.11.1995 jsem se na Vás obrátil s písemnou interpelací v záležitosti porušování lidských práv policií při zatčení a vyšetřování MUDr. E.Y. Uzunoglu. V této cause vystupuje jako hlavní poškozený a svědek turecký občan Göksel Otan, jeho pravé jméno je ovšem Gurkan Gönen, což bylo několikrát konstatováno v našich masmédiích.

V rámci doplňující interpelace se na Vás obracím s dotazem, zda o této skutečnosti víte. V případě, že ano, kladu otázku, co jste Vy a pracovníci ministerstva vnitra učinili pro to, aby se po naší republice nemohli pohybovat cizí státní příslušníci s falešnými doklady?

V písemné odpovědi na moji interpelaci jste konstatoval vinu MUDr. E.Y. Uzunoglu ze spáchání trestného činu zpronevěry. Citují: “…Kdy se ke škodě cizího majetku obohatil nejméně o 28 milionů Kč.” Vzhledem k tomu, že dosud nebyl vynesen pravomocný rozsudek o vině jmenovaného, táži se z jaké oblasti práva jste čerpal pravomoc, která by Vás opravňovala k vyjádření tohoto stanoviska? Cožpak v České republice neplatí presumpce neviny?

Vždyť článek 40 odst. 1 Listiny práv a svobod, která je součástí Ústavního pořádku České republiky uvádí: “Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.” V odst. 2 pak je uvedeno: “Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.”

Závěrem si dovoluji připomenout, že mi dlužíte odpověď na otázku, jaká opatření učiníte, aby příslušníci Policie České republiky nemučili a neponižovali zadržené osoby při výsleších, jak se to stalo v případě MUDr. E.Y. Uzunoglu, což bylo zjevné porušení Listiny práv a svobod čl. 7 odst. druhý.

S pozdravem

 

Jiří Drápela v.r.