DO VLASTNÍCH RUKOU !!!

POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Vážený pan
Vladimír  Š U M A N
předseda branně bezpečnostního výboru PS ČR

Sněmovní č. 4
118 26  P r a h a  1

V Ruzyni dne 19. prosince 1995

 

Vážený pane předsedo,

nedávno  jsem se na Vás obrátil dopisem, v jehož obsahu a přílohách jsem podrobně popsal a doložil písemnými důkazy vážné nedostatky a porušování platných právních předpisů při činnosti různých složek policie ČR při provádění různých úkonů v mé kauze. Nejednalo se o drobné porušování povinností pracovníků policie, nebo opomenutí existence právních předpisů. Z uvedených podkladů bylo zřejmé, že se jedná o evidentní porušování zákonů s cílem potlačit základní práva člověka, dané mu nejen právní úpravou v ČR, ale i mezinárodní normou, kterou je Listina práv a svobod, přijatou navíc v celém rozsahu do obsahu Ústavy ČR. Obrátil jsem se na Vás proto, že jste nejvyšším demokraticky zvoleným představitelem orgánu, zřízeným nejvyšším zákonodárným orgánem ke kontrole činnosti bezpečnostních a branných složek České republiky. Právě poslání tohoto orgánu a Vaše osoba mně dávala záruky, že dojde k nějaké činnosti, vyvolané tímto orgánem ke zjištění objektivní pravdy v této věci a případnému kroku k nápravě vzniklých nedostatků, a nastolení takových podmínek, aby se v budoucnu nemohla podobná situace opakovat. Jak jsem však měl možnost zjistit, došlo patrně z Vaší strany k podcenění zaslaných materiálů a následné nečinnosti jak Vaší, tak i celého orgánu, v jehož čele stojíte. Nedávno jsem však četl v českém tisku, že pan poslanec PS ČR Jiří Drápela interpeloval pana ministra vnitra ČR Jana Rumla na základě mnou zaslaných materiálů v této věci. Jak se ukázalo z výsledku této interpelace, byl pan ministr vnitra nucen „přiznat“ závažné nedostatky a porušení zákona při postupu policejních orgánů, které se podílely na „výrobě“ mé kauzy a zákrokům vůči mé osobě. Přesto však došlo ze strany pana ministra vnitra k jistému zkreslení, nebo zamlčení dalších zcela evidentních porušení zákona a pravomocí těchto orgánů.

Vzhledem k těmto skutečnostem a hlavně obsahu písemností, které jsem Vám již  nedávno zaslal jsem přesvědčen, že v případě další interpelace buď z Vaší strany, nebo některého z členů Vašeho výboru, by mohlo dojít k vyjasnění dalších skutečností, na které do současné doby pan ministr vnitra, ani nikdo jiný do současné doby nedal buď žádnou, nebo alespoň uspokojivou odpověď. Domnívám se právem, že právě v důsledku nečinnosti převážné většiny odpovědných funkcionářů státních orgánů všech stupňů nemůže dojít k nastolení skutečného panství práva a demokratického pořádku v ČR a pokud bude docházet k aplikaci demokratických principů tímto způsobem, bude demokracie i právní systém ryze formální.

To však rozhodně není cílem odpovědných funkcionářů a představitelů ČR, protože tento přístup by byl velice krátkozraký. Není již daleko doba, kdy přijdou na kontrolu dodržování lidských práv, právních norem a vůbec funkce demokratického systému a pořádku v zemi zástupci zemí v Evropě, kde aplikace demokratických principů je již dávno samozřejmostí a mezi které hodlá ČR v nejbližší době vstoupit. Potom bude velice obtížné vysvětlit a dokladovat, proč došlo právě k takovýmto praktikám ¨jako v mém případě a proč nebyla odpovědnými státními orgány, zřízenými právě k tomuto účelu ,zjednána náprava.

Považuji proto za nutné Vás dále upozornit na pokračující porušování právních norem při činnosti orgánů policie ministerstva vnitra, které dokládám v příloze tohoto dopisu dalšími materiály o této skutečnosti.

Očekávám od Vás právem zahájení patřičných kroků jako od orgánu, zřízeného ke kontrole činnosti resortu  ministra vnitra. S těmito podklady budu nucen se rovněž obrátit na Evropskou radu po vyčerpání všech dostupných možností v rámci působnosti příslušných orgánů České republiky.

S úctou a pozdravem

MUDr. E.Y. UZUNOGLU
nar. 10.5.1953
t.č. ve vazební věznici Ruzyně

 

Příloha:
1x opis vyjádření ke sdělení Úřadu vyšetřování ČR č.j. ÚVV-465/St-95 ze dne 17.10.1995. Od seznámení se spisovým materiálem tj. od 5.6.1995 do dnešního dne jsem se obracel na všechny složky MV ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR, aby mně promítly videozáznamy pořízené při různých domovních prohlídkách v mých objektech v rámci seznámení s výsledky vyšetřování. Dodnes jsem nedostal žádné konkrétní vysvětlení ke „zmizení“ těchto videozáznamů, které jsou důkazem toho, že věci uváděné v pozdějších záznamech ve spise se nemohly nacházet v prostorách, kde domovní prohlídky probíhaly. Žádám Vás o prošetření této skutečnosti v zájmu objektivního zjištění pravdy.

1x opis stížnosti na postup vyšetřovatele, zaslané MV ČR Inspekci MV ČR ze dne 26.9.1995, která byla „vyřízena“ rovněž ryze formálním způsobem, ačkoliv se v tomto případě jedná zcela nesporně o porušení presumpce neviny a hrubé porušení zákona i LPS a spáchání trestního činu zneužití pravomoci veřejného činitele zcela konkrétním příslušníkem policie, kterého Inspekce MV ČR odmítá zcela neodůvodněně zjistit.

1x opis dopisu panu ministru vnitra ČR Janu Rumlovi ze dne 18. října 1995. K tomuto uvádím, že jsem byl po celou dobu mého zadržení, tedy po dobu 16 měsíců vystavován neodůvodněným represím, které spočívaly v zadržování mé korespondence z vazební věznice státním orgánům, což zákon přímo zakazuje.

P.S.
Omlouvám se rovněž za poněkud sníženou kvalitu této písemnosti, která je způsobena poněkud extrémními podmínkami vazební věznice, které lze velice obtížně ovlivnit.