Vážený pan
Mgr.Miroslav Kubíček
Ministerstvo Spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16
č.j.:208/2002-MO-M
128 10 Praha – 2

V Třemblatech, dne 11.7.2003

 

V ě c : Neoprávněná žádost Obvodního soudu pro Prahu – 4 o záslaní „ trestné věci“ do Turecké republiky

            Žádost Městského soudu pro Prahu 4 ze dne 22.května 2003 o zaslání trestné věci mé osobě vsugerované do turecké republiky je neoprávněná a je v rozporu jak s patřičnými  národními  zákony, ale také s mezinárodními úmluvami týkající se předmětné věci.

           Tak jak jsem se v opakovaných podáních s předloženými nezravtnými důkazy o  tomto protiprávním aktu výše jménovaného soudu Vaše Mnisterstvo upozornil a informoval, pokračuji ve svých úpozorněních také proto, aby jednoho dne po vzoru Nurunbergských procesů někdo nemohl říci: „Ich hab das nicht Gewusst„.

            V příloze Vám zasílám notářsky ověřěný opis svého průkazu o pobytu cizince kde je jednoznačně čitelné, že mám na území ČR trvalý pobyt a že tento průkaz je platný až do roku 2013 a že jsem občanem SRN!. Dále Vám posílám potrvrzení Cizinecké Policie ČR o tom že mám na území ČR trvalý pobyt !

            Tvrzení, že OČTR nevědí o stavu mého pobytu na území ČR a o mém občanství je více než směšné! Táže se otázka : OČTR, které stíhájí mou osobu již  9-tým rokem, když nedokazaly zjistit za celou tu dobu o stavu mého trvalého pobytu na území ČR a mém státním občanství, co vůbec zjistily  a na základě čeho a vlastně koho stíhají ???
           
             Dobře jsem si vědom toho, že kdybych býval po svém propuštění z vazební věznice před 7 lety opustil území ČR, bych býval „ulehčil„ leckomu ignorujícímu právní normy demokratické společnosti. Toto jsem neučinil a neučiním pokud budu dýchat a to již v zájmu budoucí generace mezi které patří i mé děti, které zaslouží žit konečně po více jak půlstoletí bezpráví v právním státě !

           S předsvědčením věřím, že tato jinak tak krásná země a její občané tento svérázný, bezpříkladný systém s právním marazmem po tolika útrapách ve svých novodobých dějinách rozhodně  nezaslouží !

S úctou a pozdravem

MUDr. Y.E. Uzunoglu

 

Příloha:
– notářsky ověřený opis průkazu o pobytu cizince / s mým občanstvím SRN
– notářsky ověřené potvrzení Cizinecké policie o mém trvalém pobytu