ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR
CZECH HELSINKI COMMITTEE

Member of International Helsinki Federation

Minister spravedlnosti ČR    Ministr vnitra ČR    Měst.stát.zastupitelství
JUDr. Jan Kalvoda              Jan Ruml                JUDr.St. Špirková

 

K případu dr. E. Uzunoglu
  

  Případ MUDr. Ergüna Yekty Uzunoglu, stíhaného vazebně od 13.9.1994 v ČR, znepokojuje stále více občanů, kteří se zasazují o spravedlnost a ochranu lidských práv v rámci českého právního řádu.

Důvodem k zadržení a následnému obvinění mělo být spáchání několika závažných trestných činů dr. E. Uzunoglem a dalšími osobami. MUDr. E. Uzunoglu je už celé dva roky ve vyšetřovací vazbě v Praze – Ruzyni.

Jestliže ale – na základě dostupných informací – sledujeme proces vyšetřování zmíněných činů, musíme – žel – konstatovat řadu závažných procesních vad a nedostatků, které ostatně ve svých rozborech a podáních uvádějí obhájci zmíněných osob.

  V průběhu řízení byly vzneseny stížnosti na hrubé porušování trestněprávních předpisů a mezinárodních smluv o lidských právech, např. stížnosti na způsobování trýznivých útrap zadrženého a na hrubé porušování principu presumce neviny. Tyto stížnosti – podle našich informací – nebyly řádně vyřízeny a nebyly z nich vyvozeny důsledky.

   Jak víme, prodloužení vazby nad dva roky (podle § 71 odst. 3 tr. ř.) váže zákon na splnění tří podmínek, přičemž tyto podmínky musí být dány současně. Z celého postupu vyšetřování dané causy dle našeho názoru vyplývá: nelze zřejmě uplatnit podmínku, že vazba může být prodloužena nad dobu dvou let, jestliže „ve dvouleté lhůtě nebylo možno věc skončit pro její obtížnost nebo z jiných závažných důvodů“. S ohledem na závažnost dané trestné činnosti, zdůrazňované orgány činných v trestním řízení, se nám jeví jako nezdůvodnitelné průtahy prezentované jako nedostatek tlumočníků, odjezd svědků, překážky v mezinárodním styku aj., kde vina spočívá výlučně na zmíněných orgánech. Zbavování osobní svobody v průběhu trestního řízení nemůže být zdůvodněno nedostatky, za které převážně odpovídají státní orgány.    

Vazba je závažným zásahem do svobod a práv člověka. Podle článku 6 odst. 1 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod má každý právo na to, aby jeho záležitost byla projednána před nezávislým a nestranným soudem v přiměřené lhůtě. Jestliže v daném případě v důsledku nezodpovědných a chybných postupů orgánů činných v přípravném řízení trvá toto řízení už dva roky, aniž byli obvinění postaveni před soud, jde o porušení uvedeného článku Úmluvy a tím i ústavy ČR.

 

V Praze 12.9.1996

(Navíc zasláno na vědomí
předsedovi Vrchního soudu,
několika nevl. organizacím,        
sdělovacím prostředkům.)                            

(podpis) PhDr. Libuše Šilhánková, CSc.
výkonná místopředsedkyně ČHV

Prof. JUDr. Václav Pavlíček. CSc., v.r.
místopředseda ČHV

 


Adresa: Praha – Hrad, poštovní schránka č. 4, 119 00 Praha 1; Jelení 5/199, 118 00 Praha 1
Tel.: 2437 2335, 2437 2336            Fax: 2437 2335ČSOB Praha 1, č.ú. 108 433/0300, IČO 00539708