Městské státní zastupitelství v Praze
Vážený pan
JUDr. Jan  K ř i v á n e k
Legerova 13
Praha 2  PSČ 120 45

V Praze dne 24.11.1996

 
Věc:  S t í ž n o s t  nad vyřizováním mého podnětu ze dne 7.7.1996

 Dne 7.7.1996 jsem podal u Městského státního zastupitelství v Praze podnět k trestnímu stíhání vůči vyšetřovateli Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy panu kpt. Ing. Josefovi Marešovi z důvodného podezření z porušení ustanovení § 249, § 249 a, § 255 a § 158 trestního zákona.

 Přestože uplynulo více jak čtyři měsíce, dostal jsem pouze vyrozumění od MSZ v Praze, že toto trestní oznámení bylo postoupeno Inspekci ministra vnitra ČR. Od té doby jsem nebyl vyrozuměn více, ačkoliv jsem o to ve svém podnětu žádal a přestože MSZ v Praze má ze zákona povinnost dozoru nad postupem vyřizování mého podnětu nad institutem, kterému tento podnět postoupil.

 Ve výše jmenovaném podnětu jsem mimo jiné i požádal, abych byl ke všem okolnostem jako poškozený vyslechnut a to v zájmu zjištění objektivní pravdy a na základě zásady vyhledávací, tak jak to trestní řád, ale také zákon č. 283/93 Sb. a zákon č. 283/91 Sb. a v neposlední řadě vládní vyhláška 24/94 a vládní vyhláška č. 150/58 ukládají státním orgánům za povinnost a v daném případě OČTŘ při vyřizování podnětu občana (dle LPS), stěžovatele (dle vládní vyhlášky 150/58 a vládní vyhlášky č. 23/94) a poškozených (dle trestního řádu).

 Do dnešního dne však mi nebylo umožněno, abych se ke svému podnětu osobně vyjádřil a uvedl další potřebné okolnosti důležité k objektivnímu posouzení daného podnětu.

 Přestože je evidentní a jednoznačné, že došlo k porušení ustanovení nejenom trestního řádu a trestního zákona, ale i Ústavou zaručených práv a svobod občana, jako poškozeného nedošlo k prošetření v souladu s platnou právní úpravou České republiky.

 Nedomnívám se však po nesčetných zkušenostech za posledních 27 měsíců, že skutečně dojde k prošetření tohoto případu tak, jak zákon ukládá, jelikož mimo jiné je všeobecně známo i dle průzkumů veřejného mínění, že v případě trestných činů veřejných činitelů, dochází ke skutečnému prošetření v souladu s platnou právní úpravou České republiky, jen zcela ve výjimečných případech. Což tuto všeobecnou realitu jsem sám poznal v průběhu dvou posledních let, na svém těle i duši.

 Já se za tuto svou stížnost omlouvám, ale pocházím ze staré právnické rodiny a valnou část svého života jsem prožil v zemích, kde platné právní úpravy platily a platí pro všechny občany (ve znění LPS), aniž by byly činěny rozdíly mezi občany rovnými, občany rovnějšími a občany ve státních službách, kterých se platná právní úprava zjevně netýká vůbec, jelikož asi sami jsou zákonem.

 S veškerou úctou a možná nadějí, že se ze strany MSZ v Praze pověřená osoba ozve, byť jen se sdělením, že můj podnět opět je neoprávněný a to jako zástupce Českého státu, který je bezesporu členem Evropské rady a spolusignatářem konvence o lidských právech.

S pozdravem

 
podpis v.r.
MUDr. E.Y. Uzunoglu
t.č. VV – Ruzyně

P.S. Omlouvám se Vám za sníženou kvalitu této stížnosti, která je způsobena extrémními vazebními podmínkami, v kterých trávím již 27 měsíců a které při nejlepší vůli nemám možnost změnit, ale ani jiným způsobem ovlivnit. A to právě díky výše popsanému postupu státní správy.